EIZO、キャリブレーションセンサー内蔵モニターの新モデル

EIZO、キャリブレーションセンサー内蔵モニターの新モデル

Source: アサヒカメラ新着記事|dot.ドット 朝日新聞出版
EIZO、キャリブレーションセンサー内蔵モニターの新モデル