Godox V850×3灯の高速連写撮影と1/20000秒フラッシュの結果写真発表!

Godox V850×3灯の高速連写撮影と1/20000秒フラッシュの結果写真発表!
昨日の1/20000秒発光の結果写真をご覧いただく前に、まずはドライバーショット…
Source: 使える機材 Blog!
Godox V850×3灯の高速連写撮影と1/20000秒フラッシュの結果写真発表!