Godox accidentally leaks AD600 Pro strobe that boasts several key improvements

Godox accidentally leaks AD600 Pro strobe that boasts several key improvements
Oops. Godox recently leaked its own stro…
Source: dpreview
Godox accidentally leaks AD600 Pro strobe that boasts several key improvements