Shenzhen Arashi Vision、8K・3D動画対応の360度カメラ「Insta360 Pro 2」

Shenzhen Arashi Vision、8K・3D動画対応の360度カメラ「Insta360 Pro 2」
アスクは、ShenzhenArashiVisionのカメラブランド「Insta3…
Source: 価格.com
Shenzhen Arashi Vision、8K・3D動画対応の360度カメラ「Insta360 Pro 2」