Shenzhen Arashi Vision、5.7K動画撮影に対応した360度カメラ「Insta360 ONE X」

Shenzhen Arashi Vision、5.7K動画撮影に対応した360度カメラ「Insta360 ONE X」
 アスクは、ShenzhenArashiVision社のカメラブランド「Inst…
Source: 価格.com
Shenzhen Arashi Vision、5.7K動画撮影に対応した360度カメラ「Insta360 ONE X」