Singaporean photographer makes 360 degree interactive video of tour of North Korea

Singaporean photographer makes 360 degree interactive video of tour of North Korea
A photographer from Singapore has create…
Source: dpreview
Singaporean photographer makes 360 degree interactive video of tour of North Korea