IDX(アイ・ディー・エクス) SL-F50(4本)Sony Lシリーズ 7.2Vタイプリチウムイオンバッテリー+LC-XT-1(1台)X-Tap充電器

IDX(アイ・ディー・エクス) SL-F50(4本)Sony Lシリーズ 7.2Vタイプリチウムイオンバッテリー+LC-XT-1(1台)X-Tap充電器
JANCODE: 1000001106472 販売価格: 49,500円 SL-…
Source: GIN-ICHI ONLINESHOP
IDX(アイ・ディー・エクス) SL-F50(4本)Sony Lシリーズ 7.2Vタイプリチウムイオンバッテリー+LC-XT-1(1台)X-Tap充電器