JVC、自動追尾機能を搭載した4K PTZリモートカメラ「KY-PZ510N」

JVC、自動追尾機能を搭載した4K PTZリモートカメラ「KY-PZ510N」
JVCケンウッドは、「JVC」ブランドより、PTZ(パン・チルト・ズーム)リモー…
Source: 価格.com
JVC、自動追尾機能を搭載した4K PTZリモートカメラ「KY-PZ510N」